Kohtauta ja kotouta

Julkaistu: 20.10.17 · Kategoria: Harjoitepaketteja

Maahanmuuttajien ja kantaväestön toiminnallinen kohtauttaminen edistää kaksisuuntaista kotoutumista. Kohtauttaa voidaan esimerkiksi maahanmuuttajia, yhdistyksiä ja opiskelijoita. Toiminnallisuus tuo kohtaamisiin iloa ja luo turvallista ilmapiiriä, jossa voidaan käsitellä haastaviakin aiheita. Samalla kohtaamisessa opitaan luontevasti aiheeseen liittyvää kieltä.

Tutustu kohtauttamista käsittelevään menetelmäoppaaseen tästä.

 • Ryhmäkoko ja tila: 10-100; Kahdelle ryhmälle riittävä toiminnallisuutta salliva, muunneltava tila.
 • Kanavat: Valituissa harjoitteissa käytetään mahdollisimman monikanavaisia keinoja (esim. piirtäminen, näytteleminen, kirjoitetun visualisointi, video jne.) Puhuttua on syytä vahvistaa ja havainnollistaa kirjoittamalla, piirtämällä ja esittämällä miimisesti.
 • Tarvikkeet: Fläppitaulu, tusseja, maalarinteippiä; videotykki (ei välttämätön), erillisissä harjoitteissa käytettävät välineet.

Tavoitteet:

 • Sisältö: Yhteiset, molempia ryhmiä kiinnostavat teemat; tilanteessa nousevat tunteita ja mielipiteitä nostattavat, arkikokemuksiin liittyvät aiheet.
 • Kieli: Teemaan liittyvä sanasto, puhekieli, arkikieli.
 • Ryhmä: ennakkoluulojen vähentäminen ja myönteisen ilmapiirin vahvistaminen kahden ryhmän välillä; kulttuurien välinen tutustuminen; yhteinen ongelmanratkaisu

Ohjeet:

1. Etsi kaksi tai useampia ryhmiä, jotka voisivat olla kiinnostuneita kokoontumaan jonkin teeman ympärille. Aloite voi nousta myös esim. maahanmuuttajien ryhmästä: “Haluaisimme tutustua paremmin suomalaiseen luontoon”. Voisiko jokin yhdistys olla kiinnostunut ottamaan toimintaansa mukaan maahanmuuttajia?
2. Haastattele molempia ryhmiä: millaisia toiveita ryhmillä on kohtaamisesta?
3. Valitse kohtauttamiselle sopiva paikka, johon molemmat mahtuvat hyvin liikkumaan ja joka mahdollistaa monenlaista toimintaa.
4. Jos mahdollista, pohjusta kohtauttamista molemmissa ryhmissä pienellä työpajalla. Maahanmuuttajien ryhmässä opiskele valittuun teemaan liittyvää sanastoa ja kieltä valikoiduilla Kepeli-menetelmillä, esimerkiksi kuvilla ja niiden tekstityksellä. Keskustele molempien ryhmien odotuksista, peloista ja omista toimintaideoista. Ota osallistujat mahdollisimman paljon mukaan kohtauttamisen toteutuksen suunnitteluun.
5. Valmistele liikkumiset, ryhmien kokoontuminen ja muut käytännön järjestelyt.
6. Suunnittele ja toteuta ensimmäinen kohtauttamistapahtuma. Arvioi tapahtuma yhdessä molempien ryhmien kanssa. Käytä arviointiin toiminnallisia Kepeli-menetelmiä.
7. Suunnittele yhdessä molempien ryhmien kanssa esille nousseista ideoista jatkotoimenpiteet, uudet kohtauttamiset. Vastuuta ryhmää itse organisoimaan toimintaa.

Huomioitavaa ohjauksessa:

 • Mieti, miten voit sisällyttää kielenoppimisen elementtejä kohtauttamisen eri vaiheisiin
 • Mieti, miten eri tasolla kieltä osaavat voidaan saattaa tasapuolisemmin jakamaan ajatuksia. Malleissa on paljon esimerkkejä monikanavaisesta viestinnästä.
 • Käytä tarvittaessa käännösohjelmia tukena. Voit kääntää tehtävien perusohjeistukset eri kielille. Kannusta pajan eri vaiheissa käyttämään käännössovelluksia, mutta usein niitä ei tarvita, jos pajassa käytetään monikanavaisuutta (esim. kuvat, kirjoitetut sanat, videot, näytteleminen, sarjakuva).
 • Muista käyttää enemmän kysymyksiä kuin antaa valmiita vastauksia. Kysymykset aktivoivat osallistujia pohtimaan itse käsiteltyä aihetta, ongelmia ja niiden ratkaisuja.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

 • Jatkotyöskentely voi olla esim. vertaistoimintaa, jossa osallistujat vastuutetaan järjestämään erilaista toimintaa itsenäisesti. Organisoi osallistujia esimerkiksi pareiksi tai pienryhmiksi, jotka jakavat yhteystiedot.
 • Muista dokumentointi eri vaiheissa.
 • Pohdi, miten voit tukea osallistujia käyttämään tehokkaasti sosiaalista mediaa viestinnässä ja jatkotoiminnan ylläpitämisessä.

Malleja ja materiaaleja: