Väitteitä työ- ja opiskeluvalmiuksista sekä elämäntaidoista

Julkaistu: 04.04.18 · Kategoria: Arviointi

Tässä harjoitteessa arvioidaan omaa oppimista siten, että liikutaan tilassa. Harjoitteessa on mukana oppimisen arviointiin soveltuvia väitteitä mm. hyvinvoinnista, vahvuuksista, kielitaidosta sekä työ- ja opiskeluvalmiuksista. Harjoite aktivoi osallistujia keskustelemaan ja havainnoimaan myös muuta ryhmää.

Ryhmäkoko ja tila: 2 – 100; Riittävä tyhjä tila, johon osallistujat mahtuvat seisomaan janaan (osin myös rinnakkain).
Kanavat: liikkuminen, toiminta ja puhe
Tarvikkeet: Oppimisen arviointiin soveltuvat väitteet. Voit tehdä väitteet itse tai soveltaa näitä.

Tavoitteet:
Sisältö: Oman oppimisen tunnistaminen ja omien vahvuuksien näkeminen.
Kieli: Vahvuuksiin ja oppimiseen liittyvä sanasto. Lausetyypit: esim. peruslauseet (olen oppinut jotain uutta), verbi + verbi -lauseet (uskalsin puhua…, innostuin ohjaamaan…), omistuslauseet (minulla on hyvä olla kehossani) ja relatiivilauseet (joka/mikä). Rektiot, esim. vaikuttaa + mihin, pitää + mistä, yllättyä + mistä, kannustaa + mitä, osallistua + mihin.
Ryhmä: Opitun jakaminen ryhmässä; reflektointi yhdessä ryhmän kanssa.

Ohjeet:

Tämän harjoitteen voi toteuttaa:

 • Oppimistuokion päätteeksi (esim. 2 tunnin työpajan lopuksi).
 • Pitkän opinto- tai ryhmätyökokonaisuuden päätteeksi.
  Menetelmillä voidaan tehdä myös alku- ja loppuarviointia, jolloin saadaan käsitys ryhmäläisten edistymisestä. Alkuarviointi kannattaa tehdä siinä vaiheessa, kun ryhmä ja oppiminen on jo käynnistynyt, niin että osallistujilla on jokin käsitys työskentelyn tavoitteista.

1. Esittele arviointitehtävä ja kerro, miksi se tehdään. Kertaa esimerkiksi alussa esitellyt tavoitteet ja kerro, että nyt katsotaan yhdessä, ovatko ne toteutuneet.
2.  Esittele väiteharjoite jollakin helpolla esimerkillä, esim. “Minä tykkään kesästä”. Määrittele, missä kohtaa tilaa ovat janan päät (ei yhtään, erittäin paljon). Voit asettaa janalle myös välikohtia erivärisillä papereilla.
3. Jaa tarvittaessa ryhmä kotikielisiin pienryhmiin ja jaa käännösohjelmalla tehdyt väitteet. Pyydä ryhmää selvittämään ne. Anna käännökset kuitenkin pienissä paloissa, mieluiten vain muutama kerrallaan. Tavoitteena on ensin ymmärtää, mitä väitteet tarkoittavat.
4. Esittele väitteet yksi kerrallaan niin, että ryhmä asettuu janalle. Keskustele kustakin väitteestä tarkemmin.
5. Jos ryhmä osaa suomea jo melko hyvin ja ryhmän tavoitteena on oppia kieltä lisää, jokaisesta väitteestä voi nostaa esiin jonkin kielellisen yksityiskohdan. Esimerkiksi 1) millainen lausetyyppi on kyseessä (peruslause, omistuslause, verbi + verbi-lause) tai 2) mikä taivutusmuoto tarvitaan väitteessä olevan verbin kanssa (pitää + mistä jne.).
6. Tee yhteenveto kaikista väitteistä alla mainitulla kaavakkeella tai itse laatimallasi kaavakkeella. Näin aihe kertautuu.

Huomioitavaa ohjauksessa:

 • Koska väitteet voivat olla haastavia, harjoitteessa voidaan käyttää käännösohjelmin tehtyjä apukäännöksiä sekä vertaistulkkausta.
 • Osaa väitteistä voidaan myös tukea kuvituksella ja miimisellä liikkeellä.
 • Voit aktivoida vuorovaikutusta kysymällä muutamilta osallistujilta perusteluja heidän paikanvalinnalleen. Voit pyytää hiljaista ryhmää myös keskustelemaan vierustoverin kanssa.
 • Osallistujat haluavat usein asettua useaan vaihtoehtoon, koska asioilla on monta puolta. Tämä on tärkeä huomio; sano, että tilassa voi halutessaan liikkua. Myös muiden mielipiteet voivat vaikuttaa omaan arvioon, kun pohdinta syvenee.
 • Muistuta, että janaan voi tulla myös tuolin kanssa istumaan, jos seisominen tuottaa vaikeuksia (nouseminen ja istuutuminen on hyvää aktivoivaa liikuntaa sekin).

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

 • Voit valokuvata ihmiset janalla esim. raportointia varten tai muistitueksi vaikkapa väliarviosta loppuarviointia varten. Eri vaiheissa tehdyistä arvioinnista tehty diasarja auttaa osallistujia hahmottamaan omaa edistymistään. Tätä voidaan käyttää vaikkapa osallistujien kirjoittaman itsearvioinnin impulssina.
 • Väitteitä voidaan tehdä myös kehäarviointina. Sen etuna on, että ihmiset ovat katsekontaktissa toisiinsa. Siten se on yhteisöllisyyttä vahvistava ja se sopii hyvin työpajan lopetusrituaaliksi.
 • Yksinkertaisempi vaihtoehto 1 – 5 arviointiskaalasta on asettaa tilan vastakkaisille puolille laput KYLLÄ, EI, ja ? (EN OSAA SANOA). Osallistujat asettuvat mielipiteensä mukaisen lapun luokse.
 • Voit jatkaa harjoitetta esim. yksin kirjoitettavalla sanallisella arvioinnilla oppimisesta.
 • Voit myös itse antaa koko ryhmälle palautetta tämän janan avulla.

Jos haluat tehdä yhteenvetoarvion kaikista aihealueista, voit käyttää tätä taulukkoa.