Draamatarinoita kuvakorteista

Julkaistu: 18.12.17 · Kategoria: Kulttuurit ja yhteiskunta

Vuorovaikutuksen haasteet -kuvakorteista tehdyt draamatarinat vievät osallistujat tarinoiden kautta erilaisiin haasteellisiin vuorovaikutustilanteisiin. Lisäksi tarinat tutustuttavat erilaisiin kommunikaatiokulttuureihin ja erilaisiin tapoihin nähdä asioita. Tarinoissa tapahtumat alkavat elää ja osallistujat pääsevät oman kielitaitonsa mukaisesti pohtimaan erilaisia ratkaisumalleja vuorovaikutushaasteisiin ja kommunikaatiotilanteisiin.

Ryhmäkoko ja tila: 5 – 30, avoin tila
Kanavat: liikkuminen, näytteleminen, puhuminen
Tarvikkeet: Kepeli-kortit: negatiiviset vuorovaikutustilanteet tai ohjauskortit (tai mitkä tahansa muut kuvat, joissa on mukana ihmisiä tekemässä jotakin)

Tavoitteet:

  • Sisältö: vuorovaikutuksen haasteet, yhteistoiminta, tietoisuus vuorovaikutuskulttuureista
  • Kieli: tarinankerronta (menneet aikamuodot, sidosteisuutta osoittavat ilmaukset, esim. aluksi, sitten, lopulta, sen jälkeen, toisaalta ja konjunktiot, esim. koska, mutta, vaan, sillä, että, kun…) vuorovaikutussanasto, puheen ja puheilmaisun vahvistaminen
  • Ryhmä: yhteenkuuluvuuden vahvistaminen, turvallisen ilmapiirin luominen, tunteiden herättäminen

Ohjeet:

1. Levitä vuorovaikutuksen haasteet -kuvakortit lattialle. Kysy, onko jokin tilanne ryhmäläisille erityisen tuttu. Jos jokin tilanne on tuttu, valitkaa tuttu kortti draamatarinan pohjaksi.
2. Jos mikään tilanne ei ole tuttu, kääntäkää kortit ympäri, sekoittakaa ne ja nostakaa sitten yksi kortti, josta kerrotte tarinan.
3. Keskustelkaa ensin yhdessä kuvan taustasta. Kirjaa ylös fläppitaululle tms. osallistujien ehdotuksia.

HENKILÖT:
Millaisia henkilöitä kuvassa on?
Mitä henkilöt harrastavat?
Mitä he tekevät työkseen?
Missä he asuvat?
Minkä ikäisiä he ovat?
Mistä he pitävät?
Mitä he pelkäävät?
Mitä he rakastavat?

YMPÄRISTÖ:
Missä tilanne tapahtuu?
Mitä asioita/esineitä/henkilöitä on kuvan ulkopuolella?

TILANNE:
Mitä tilanteessa tapahtuu?
Miksi henkilöt ovat tulleet yhteen?
Mistä henkilöt keskustelevat?
Mitä on tapahtunut ennen tilannetta?
Mitä tilanteen jälkeen tapahtuu?

VAIHTOEHTOINEN TILANNE A
Mikä olisi paras vaihtoehto, miten tilanne voisi edetä? Mitä henkilöt sanovat? Mitä sitten tapahtuu? Miltä henkilöistä tuntuu?
VAIHTOEHTOINEN TILANNE B
Mikä olisi huonoin vaihtoehto, miten tilanne voisi edetä? Mitä henkilöt sanovat? Mitä sitten tapahtuu? Miltä henkilöistä tuntuu?

4. Näytelkää erilaiset tilanteet.
5. Ohjaaja kerää fläppitaululle hyviä fraaseja, ilmauksia ja sanontoja, joita näytelmissä käytetään.
6. Keskustellaan siitä, millaisia ajatuksia harjoitteesta heräsi: Millaisia rooleja osallistujat ottivat? Kenen puolelle tilanteessa mentiin?
7. Lopuksi pohditaan sitä, mitä osallistujat oppivat vuorovaikutuksesta, omista vuorovaikutustaidoistaan sekä erilaisista vuorovaikutuskulttuureista. Onko jotain, mitä ei saa sanoa? Onko jotain, mitä pitää sanoa? Miten toimia vaikeassa tilanteessa?

Huomioitavaa ohjauksessa:

  • Harjoite vaatii hyvää kielitaitoa tai sitä, että ainakin osa ryhmäläisistä puhuu ja ymmärtää suomea jo hyvin.
  • Ohjaaja voi valita myös muita kuvia ryhmän kiinnostuksen kohteiden ja tarpeiden mukaan.
  • Keskustelussa ja draamatarinoissa voi nousta esiin kipeitäkin aiheita, ohjaajan täytyy huolehtia siitä, ettei kenellekään tule sellainen olo, että jää ulkopuolelle tai että muut nousevat häntä vastaan.
  • Ryhmän voi jakaa myös omakielisiin ryhmiin ja tehdä kohtaukset kunkin ryhmän omalla kielellä tai elekielellä ilman puhetta. Kohtauksen katsomisen ja yleisön arvausten jälkeen ne voidaan näytellä uudelleen suomeksi. Tämä voi rohkaista monipuolisempaan ilmaisuun, sanaston kääntämiseen ja keskusteluun kulttuurisista eroista.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

Draamatarinoiden avulla voi käsitellä monenlaisia muitakin teemoja, esim. ihmisoikeuksia (Miten ihmisoikeudet toteutuivat? Miksi ne toteutuivat? Miksi eivät? Mitä asialle voisi tehdä?), demokratiaa, naisten oikeuksia, rohkeutta pyytää apua, työnhakua, työhaastattelua, ennakkoluuloja, rohkeutta toimia ja puuttua asioihin, yhdenvertaisuutta, mielipiteen ilmaisua jne.

Katso tästä linkkejä draamatarinoihin:
http://www.rauhanliitto.fi/rauhankoulu/rauhankoulu/draamatarinat-eli-toimintapaivien-sisallot/ylakoululaisille-ja-lukioikaisille)
http://kamu.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/10/Dolores-muuttaa-Suomeen.pdf
http://www.maailmankoulu.fi/node/606